ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Vzdělávací programy v přírodě připravujeme v délce trvání 3 – 5 dnů. Pro ubytování využíváme základen a chat středisek volného času nejen Jihomoravského kraje.

Ubytování se odvíjí od počtu účastníků a požadavku třídního učitele, od druhu ubytování se pak odvíjí cena akce. Účastníci se na místo akce přepravují hromadnými dopravními prostředky, jejich osobní věci i materiál k programu dovážíme na místo autem.

Vzdělávací programy v přírodě mohou být zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků nebo rozvoj skupinové dynamiky a jsou primárně určeny pro třídní kolektivy prvního i druhého stupně ZŠ. Výjimečně i pro studenty SŠ např. jako adaptační pobyt v 1. ročníku. Mohou být využity i k posílení třídních kolektivů případně eliminaci sociálně patologických jevů – na tomto poli spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Vždy záleží na domluvě s třídním učitelem.

Programy pro děti 1. stupně mohou sloužit i jako náplň škol v přírodě, které motivujeme podle potřeb a přání učitelů – Škola malých indiánů a zálesáků, Škola v pravěku, Škola pro malé rytíře, námořníky… Cesta do fantazie apod. V programech ŠVP využíváme vlastní systém pro harmonický rozvoj účastníků, který vychází ze zásad woodcraftu E. T. Setona – jednoho z nejstarších hnutí pro výchovu v přírodě – děti si sami volí oblast, ve které se chtějí zdokonalit a plní jednoduché úkoly, za něž jsou odměňovány formou, která odpovídá motivaci akce. Program bývá doplněn netradičními sporty v přírodě, týmovými aktivitami i rukodělným tvořením. Podle potřeby zařazujeme i řízenou zpětnou vazbu, která může být zaměřena na jednotlivce i na skupinu.

 

Kontakt: Bc. Vlastimil Kubát, pajda.duhovka@gmail.com

Od ovečky ke kolovrátku - vzdělávací program pro školní družiny

Snahou vzdělávacího programu pro ŠD je obohatit program ve ŠD nabídnutím volnočasové aktivity, co se týče tradičních řemesel - zpracování ovčího rouna. 

Získají informace o možnostech barvení ovčí vlny, její použití v životě a něco málo z historie zpracovávání. Vytvoří si svůj výrobek filcováním na sucho pomocí filcovací jehly nebo tzv. mokré filcování např. plstěné mýdlo.

V dětech tímto podpoříme povědomí o tradici dávného řemesla. Naučí se co je ovčí vlna, jak s ní zacházet, co všechno se z ní dá vytvořit. Jakým způsobem se zpracovává. Mají možnost si vyzkoušet praní ovčí vlny, česání přes kartáče, ruční spřádání do nitky. Uvidí ukázky spřádání na kolovrátku či vřetýnku.

Tímto u dětí přispíváme k rozvoji tvořivého myšlení, které pozitivně ovlivňuje zvyšování sebevědomí, růst logického myšlení, posilování jemněmotorických dovedností, um a v neposlední řadě učí trpělivosti.

Příspěvek za použitý materiál: 30,- Kč

Kontakt: Veronika Šimková, veronika.duhovka@gmail.com

POŘÁDÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ

Nabízíme taktéž pořádání různorodých jednorázových akcí pro děti. Jsme schopni zajistit kompletní program, ozvučení a po domluvě i prostory.

Kontakt: František Verbík, Frantisek.duhovka@gmail.com

KERAMICKÁ DÍLNA

Tato aktivita je zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou.

Téma i technika jsou po vzájemné konzultaci přizpůsobeny požadavkům pedagoga (mohou např. vycházet z ročního období, tradic a svátků roku - Vánoce, Velikonoce, Svátek matek atd.). Cena domluvou.

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

DEN STROMŮ

Výukový programy zaměřený na seznámení se s přírodou lužního lesa a jeho ochranu. Společným jmenovatelem je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí.

Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie dětí a jejich zkušeností. Doprovodný program: výroba ručního papíru. Cena domluvou.

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

TRADICE A ŘEMESLA NA SLOVÁCKU

Zábavnou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky na Slovácku v jednotlivých ročních obdobích. Formou dobových her se děti seznámí se zvyky a vyzkouší možná už zapomenuté obyčeje.

V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vyrobí výrobky některou z řemeslných technik (drátování, tkaní, hrnčířství, modrotisk atd.) Témata a řemesla jsou po konzultaci přizpůsobeny požadavkům pedagoga. Cena: 100,- Kč na osobu.

 

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

 
 
 
 
 
 
Telefony a e-mail
 • Kancelář: 731 633 985
 • Ekonom: 702 118 587
 • Pracoviště Na Valtické: 702 022 560
 • Turistické základy:  702 013 809
 • Ředitel: 602 413 823
 • Informace: 731 633 985 I 702 118 587
 • Další kontakty
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

 

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
FAQ
 • Je v kroužku ještě místo?
 • Počet volných míst naleznete v E-přihlášce. Druhá možnost je kontaktovat přímo vedoucího útvaru.
 • Dá se do kroužku přihlásit i v polovině roku?
 • Ano, přihlašování do kroužku je otevřené po celý školní rok.
 • Může syn/dcera navštěvovat kroužek, ï když nemá požadovaný věk?
 • Je to možné, ale po konzultaci s vedoucím.
 • Kde najdu kompletní nabídku kroužků?
 • Kompletní nabídku naleznete v záložce Kroužky.
 • Jak se mohu přihlásit na kroužek/tábor/akci?
 • Na našem webu nebo osobně na Lidické 4 Břeclav.
 • Nejde se mi přes váš web přihlásit.
 • Stručný návod najdete na našem webu v podzáložce Kroužky - Jak se přihlásit? Pokud  Vám i tak hlásí chybu a děláte vše dobře, kontaktujte nás. Každopádně ještě je zde možnost stáhnout si přihlášku, vypsat a doručit na Lidickou 4 Břeclav.

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU